شرکت ماهان

با یک انتخاب آگاهانه، از خدمات و تجربیات ما بهره مند گردید.

برای انتقال شماره ها از بانک قدیم به بانک اطلاعاتی جدید کافیست کد زیر را در قسمت جستجوی بانک اطلاعاتی وارد نمائید.

 

SELECT * FROM T_Member, T_PhoneBook
WHERE (((T_PhoneBook.Code_User)=[T_Member].[Code_User]) AND ((T_Member.Code_Group)=64));

 

 

 

 

SELECT * T_Member.Code_Group, *
FROM T_Member,
WHERE (((T_PhoneBook.Code_User)=[T_Member].[Code_User]) AND ((T_Member.Code_Group)=53));